Игра со стапчиња

“Игра со стапчиња” - математичка игра

4-5 години

Објект - Сонце

Да се оспособи за препознавање и именување на математички поими (тенко - дебело, кусо - долго).