Куќичка под снег

Активност во група од 4-5 години во објект “Буба Мара”. 

Цел - Да се развива способност за раскажување настани по слики кои имаат  одреден редослед, способност да ја  користи доминантната рака.