Зошто се разболуваме

“Зошто се разболуваме” - разговор 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на способност за откривање на нови сознанија за човекот  како природно и општествено суштество и улогата за опстанок; поттикнување на сопствен стил на учење преку творечка  игра.