Играме со снежни топки

Возрасна група од 4-6 години

Објект - “Буба Мара 1”

Целта на активноста ни беше да се развива прецизноста на природните движења: фрлање, фаќање, тркалање со развивање на способноста за класификација и серијација по големина: поголемо - помало.