Како се мери времето

Активност во група од 4-5 години во објект “Буба Мара”.

Да се поттикнува способност за откривање на нови сознанија, за мерење на  времето, да се запознаат со разни видови на часовници, откривање на причинско последичните врски и релации.