Игри на снег

3-4 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат знаењата и способностите за препознавање на основните својства на одредени природни елементи, појави од опкружувањето и годишните времиња.