Куќичка за животните

“Куќичка за животните” - конструктивна игра

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел - да се поттикне кон разбирање на односите дете-дете и развој на креативноста на детето.