Како настануваат облаците

“Како настануваат облаците” - истражувачка игра

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Цел - Да се поттикнува самостојноста кај детето при изведување на едноставни истражувачки активности и да се поттикне детето да поставува прашања во моментот на набљудувањето.