Депонии и диви депонии

4-5 години

Објект - Буба Мара

Проект : Интеграција на еколошката едукација 

Да се поттикнат на еколошка свест, способност за меѓусебна комуникација, интерес и љубов кон природата, вештина за движење на прстите за конкретната цел.