Дрвото во зима

“Дрвото во зима” (ликовна игра)

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Цел - Да се поттикне да ги користи движењата на прстите и дланките за конкретна цел и да се поттикнува самостојноста во користењето на различен ликовен и останат неликовен материјал.