Дрво во зима

Објект - Пчелка 2  

4-5 години

Цел на активноста: Да се развијат способности за истражување и откривање на различни ликовни материјали и техники, нивни комбинации.