Дрвото во зима

4-5 години

Објект - Буба Мара 1

Тема: Дрвото во зима

Цел: Да се поттикнува интересот кон научниот пристап во проучување и осознавање на природата - растенијата.