Почитувајте го куќниот ред и протоколите на градинката

Почитувани родители,

Ве молиме почитувајте го куќниот ред и протоколите на градинката.

 • Градинката е отворена од 06:00 до 18:00часот.
 • Детето носете го во градинка најдоцна до 08:30 часот.
 • Заради безбедност на децата, вратите треба да бидат секогаш затворени.
 • Вашето дете треба да има ранче со потребна облека за пресоблекување.
 • Веднаш на влезот облечете му на детето обувки за во градинка.
 • Почитувајте го рокот за плаќање на услугата.
 • Не носете играчки од дома.
 • За информација контактирајте ги вработените од вашата група.
 • Покажувајте кооперативност и толеранција.
 • Вашата комуникација со другите родители, деца и вработени претставува модел на учење за однесување на вашето дете.
 • Позитивниот контакт иинтеракција ја зголемува довербата и сигурноста кај вашето дете.
 • Информирајте го воспитувачот за промените во семејството поврзани со детето кои би можеле да влијаатврз однесувањето на детето во градинка.
 • Присуствувајте на родителските средби.
 • Доколку имате потреба од подолготрајни конструктивни разговори за вашето дете со воспитно-згрижувачкиот кадар (индивидуални средби) ве молиме истите да се одвиваат после 12:30 часот.