Толеранцијата во процесот на воспитување на децата

“Сличностите не поврзуваат, а разликите збогатуваат”

Толеранцијата е нешто што се учи и што е битна алка во процесот на воспитување на децата. Важно е уште на најмала возраст да ги научиме децата како да го прифатат и почитуваат богатството од различности, култура, обичаи, навики, начин на изразување и воспитување. Толеранцијата е лична особина која се дефинира како почитување на туѓите идеи, верувања, мислења и постапки.
Со заедничко делување во семејниот дом во кој детето се развива и образува се градат ставови и вредности кои ја промовираат љубовта, солидарноста, еднаквоста и меѓусебното прифаќање.

- Игри на запознавање и комуникација
Децата најдобро учат и памтат од она што го гледаат. Поттикнете го детето да се запознава со врсниците и да биде проактивно.

- Читајте му приказни за толеранција
Прочитајте му ја на детето приказната за “Грдото пајче” на кое сите му се потсмевале затоа што е различно од другите. Оваа приказна на најдобар начин ја прикажува дискриминацијата и чувството на тага. Наведете го детето да ги каже емоциите на пајчето од почеток до крај и нагласете ја промената која ја доживеало.

- Цртање различности
 Дајте му насока на детето да нацрта виножито на сличности и разлики, така што секоја боја нека претставува одредена личност која детето ја познава, потоа да каже што сака кај таа личност, а што сака кај себе.

- Покажете му двосмислени слики
Зависно од начинот на гледање на двосмислените слики може да се видат две различни работи. Покажете му ги на детето и прашајте го што гледа.Детето ќе согледа  дека не мора сите секогаш да ги гледаме истите работи.

- Проширете ги детските видици со патувања
Патувањата се најдобар начин на учење за себе и другите на било која возраст, посебно во детството. Разговарајте и за други земји и различни култури, обичаи, навики.

- Помогнете на некое здружение или установа за децата со потешкотии во развојот
Вашето дете на овој начин ќе увиди дека може да игра и со деца кои на прв поглед изгледаат различни.

- Учење странски јазик
Учењето странски јазик уште од најмала возраст е еден од начините на кој детето најдобро и најлесно ќе сфати дека има различни култури на народ кои користат друг јазик на комуникација.

- Бидете пример
Децата учат според модел, го имитираат однесувањето на родителите. Затоа избегнувајте да се шегувате невкусно во присуство на детето, не зборувајте лошо за другите и бидете вистински пример за толеранција. Да направиме средина  каде што ќе се негува тоа што е позитивно.

- Покажете толеранција во семејството
Учете го детето на емпатија.

- Сепак не треба СЕ да се толерира
Колку и да е важна толеранцијата, детето мора да знае дека постојат и граници. Детето треба да учи како да толерира различни нации, раси, пол, но мора да знае и дека навредите, понижувањето и сл. никако не смее да се толерираат.

“За децата да се чувствувааат сигурно и опуштено во различни животни околности важно е да се развива и негува отвореност кон прифаќање на различностите”.