Огласна Табла

Известување

Почитувани родители,

Ослободување од плаќање на месечен надомест за престој на децата во градинка „Буба Мара“ за одредени категории на родители:

  • Родители на три деца запишани во градинката се ослободуваат од плаќање месечен надоместок за престој за едно дете; 
  • Самохран родител со примања до една просечна плата или со други приходи во износ до една просечна плата се ослободува од плаќање месечен надоместок на детето/цата; 
  • Двајца родители без приходи или самохран родител без приходи (невработени лица) се ослободуваат од...

Одлука

Одлука на советот на Општина Аеродром донесена на 49 седница одржана на ден 29.01.2021 година.

Одлука за избор по Интерен оглас бр. 03/2020

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ОДЛУКА​
за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 03/2020

Одлука за избор по Интерен оглас бр. 02/2020

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ОДЛУКА
за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 02/2020

Одлука за избор по Интерен оглас бр. 01/2020

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ОДЛУКА​
за избор на кандидати по Интерен оглас бр. 01/2020

Интерен оглас бр. 3

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ИНТЕРЕН ОГЛАС​
за неговател ментор

Интерен оглас бр. 2

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ИНТЕРЕН ОГЛАС​
за воспитувач ментор

Интерен оглас бр. 1

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје објавува:
ИНТЕРЕН ОГЛАС​
за раководител

Одлука за поништување на интерен оглас неговател ментор

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје ја донесе следната:
ОДЛУКА
за поништување на Интерен оглас за унапредување на јавен службеник на работно место неговател ментор

Одлука за поништување на интерен оглас воспитувач ментор

ЈУДГ Буба МАРА  – Скопје ја донесе следната:
ОДЛУКА
за поништување на Интерен оглас за унапредување на јавен службеник на работно место воспитувач ментор

Страници