Регулирање на отсуството

Почитувани родители,
За регулирање на отсуството, надлежните организациони единици за човечки ресурси во институции/фирми да побараат од овие лица да достават доказ/потврда за основот на користење на ова оправдано отсуство
(потврда издадена од детската градинка или уплатница за платен надомест за престој во детска градинка, копија од патна исправа за возраста на детето или копија од извод од матична книга на родени,
потврда за редовен ученик од образовните институции или копија од сведителство).
Односно може со потврда (која може да ја подигнете во управата или електронски) или со уплатница  !!!
МТСП: Дополнителни мерки, активности и препораки за превенција од ширење на болеста КОВИД-19