Вработени

ДИРЕКТОР НА ЈУДГ “БУБА МАРА”
Елена Устамитова
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
 
Степен на образование

 
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ
Катерина А. Кикерковска – Спец. по семејна медицина
Маргарита Ставрова – Дипломиран педагог 
Биљана Павловска – Дипломиран психолог 
Сања Нечовска – Дипломиран дефектолог/логопед
Биљана Н. Трајановска – Дипломиран социјален работник
Весна Христова – Социјален работник 
 Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
Билјана Мојсоска – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Моника Т. Младеновски – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Николина Ќорвезироска – Дипломиран педагог по физичко воспитание
Сузана Димова – Дипломиран ликовен педагог
Марјан Атанасовски – Дипломиран музички педагог
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com