Биланси

ЗАВРШНА СМЕТКА 2020 ГОДИНА

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2019 ГОДИНА
 
сметка 603

 
сметка 785

 
сметка 787

 
сметка 903


ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2018 ГОДИНА

Даночен биланс сметка 785 18
Образец „ДЕ„ сметка 785 18

ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2017 ГОДИНА


ЗАВРШНИ СМЕТКИ 2016 ГОДИНА