БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕТЕ
ВО Ј.У.Д.Г. БУБА МАРА
Пополнете барање (апликација) директно на страната
Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.
Запишувањето и испишувањето на децата ќе се врши секој работен понеделник, вторник и четврток од 7:30 до 12:30 часот
Барањето за запишување можете да го испратите на е-пошта
На следниот линк преземете и пополнете
Барањето можете да го пополните и дирекно со внесување на бараните податоци,
(по можност со кирилично писмо)
на персонални компјутер, лаптоп или од мобилен доколку ја имате апликацијата
(Acrobat Reader)
или да го испечатите и пополните.

 

ДОСИЕ НА ДЕТЕ
Овие документи треба да се испечатат и потполнат по прием на детето во градинката,
и да се донесат во објектот во кој вашето дете ќе биде запишано.

ИНФО ПОСТАПКА ЗА ИСПИС НА ДЕТЕ
На маил на градинката
се праќаат следните информации:
- Име, презиме и матичен број на детето
- Објект
- Последна платена сметка
- Изјава на родителот