Објект - Сонце

Објект - Сонце
 
Ул. 1612 бр. 6, Аеродром, Скопје
Телефон: 02/ 6152-690
Воспитувач раководител: Валентина Кроневска
Површина на објектот 1250 м2
Дворна површина 6238 м2
Капацитет на деца *
Воспитни групи градинка * групи со * деца
и * група јасли со * деца